Αρχείο Φωτογραφιών Ανεύρεση χώρων Fixing / Scouting Άδειες κινηματογράφησης Προυπολογισμός Διαμονή / Διακίνηση Διεύθυνση παραγωγής
Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν εύρεση χώρων κινηματογράφησης, προτάσεις χώρων από τη βιβλιοθήκη μας, fixing, απόκτηση των απαραίτητων αδειών πρόσβασης για κάθε είδους τοποθεσία που είναι κατάλληλη και διαθέσιμη για κινηματογραφικές λήψεις και παραγωγή ταινιών, σε συνδυασμό με τη διαχείριση οικονομικού κόστους, συμβουλευτικές υπηρεσίες, εξασφάλιση διαμονής / διακίνησης και άμεση επαφή με εταιρίες παραγωγής.
grFlag enFlag frFlag
13 AG. PARASKEVI STR, 145 69 ANIXI, ATHENS GREECE | Αγ. Παρασκευής 13, 145 69 ΑΝΟΙΞΗ, ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ | [email protected]
Please read our "Terms of Use and website Policies" © All text and photographs copyrighted by Top Spot G P Designed by George Vaviloussakis. Powered by aoratia.net